Wydanie nr 173/2017 z dnia 22.06.2017 ISSN: 2391 – 6214

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

wróć do wyników wyszukiwania

2017-04-20

Lokalizacja Warszawa (woj. MAZOWIECKIE)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 Kanclerz

 Polskiej Akademii Nauk

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 1449/58 o pow. 0,6336 ha oraz 1449/61, o pow. 1,7001 ha, położonych w obrębie 0001 Jabłonna, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00002470/2.

Gminie Jabłonna przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka nr 1449/58 położona jest w strefach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 16.ZP i 17.WS. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16.ZP ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17.WS ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod wody powierzchniowe śródlądowe. Działka nr 1449/61 położona jest w strefach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 18.MN i 19.MW. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18.MN ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19.MW ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Cena wywoławcza: 4.786.000,00 PLN

Wysokość wadium: 478.600,00 PLN

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 21 czerwca 2017 roku oraz złożenie podpisanego druku „Zgłoszenie udziału w przetargu”, bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu na ręce Komisji Przetargowej. Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 16 marca 2017 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513, o godz. 14.00.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby, która wygra przetarg wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt X.3. Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk stanowiącego Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 15/2017 Kanclerza PAN z dnia 13 lutego 2017 r., Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza dokonującego czynności za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Niedostarczenie ww. dokumentów oraz brak zapłaty kwoty w terminie jest równoznaczne z nieprzystąpieniem bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu i skutkować może odstąpieniem przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów albo zamknięcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Formularz „Zgłoszenie udziału w przetargu” oraz Informator przetargowy można pobrać ze strony www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 27 czerwca 2017 r. w godz. 9.00 – 16.00 (w dniu 27 czerwca do godz. 14.00), nr tel. 22-182-64-36.

 

 
numer ogłoszenia: 454854  I  data wprowadzenia: 2017-04-20  I  wyświetleń: 95  I ​​​​ wyświetleń na liscie: 689

Warto przeczytać

Zamów informacje o ogłoszeniach Wypełnij formularz subskrypcji i wygodnie odbieraj ogłoszenia za pośrednictwem swojego maila. Codziennie 2000 ogłoszeń w serwisie. Zawsze świeże oferty! Zamawiam

Wydanie nr 173/2017 z dnia 22.06.2017 ISSN: 2391 – 6214