Przeszukaj ogłoszenia

Baza urzędów

Przeglądaj bazę

Wypełnij formularz
i zamów wizytówkę premium
dla swojej firmy!

Przejdź do formularza

Polecamy

Partnerzy

2017-04-20

Przetarg nieograniczony na zakup nieruchomości

TAURON Dystrybucja SA

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Wałbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

tel. +48 889 83 03-04 , fax +48 74 842 58 19

 

TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Oddział w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych przetarg nieograniczony na zakup

 

prawa użytkowania wieczystego gruntu działek niezabudowanych zawartych w poniższej tabeli:

lp.  

nr działki

obręb

AM

powierzchnia działki

Nr KW

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

24

6 Słupiec

5

29,00

SW2K/00024294/7

1800,00

180,00

2.

140

0013 Sokolec

1

100,00

SW2N/00017446/6

3150,00

315,00

3.

199

0003 Burkatów

1

100,00

SW1S/00011147/8

2700,00

270,00

4.

87

0015 Rusko

1

100,00

SW1S/00072840/1

945,00

90,00

5.

93/2

0006 Graniczna

1

100,00

SW1S/00044370/0

900,00

90,00

6.

647

0033, Wojbórz

2

100,00

SW2K/00017162/1

837,00

84,00

7.

29

0003, Sadlno

4

9,00

SW1Z/00057088/5

90,00

10,00


Powyższe nieruchomość posiadają dostęp do drogi publicznej. Działki w kształcie zbliżonym do kwadratu Nieruchomości są wolne od obciążeń.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie z opisem: imię, nazwisko lub nazwa i adres Oferenta oraz: „Oferta na zakup nieruchomości położonej w …………………. dz. nr ………., AM-……, obręb ……”, z dopiskiem Wydział Organizacji i Administracji, i złożyć w siedzibie Sprzedającego – Wałbrzych ul. Wysockiego 11, pokój 001, parter lub wysłać na adres Sprzedającego – 58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 11, w terminie do dnia 11.05.2017r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii). Oferta winna zawierać:

a) imię, nazwisko PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, kserokopię dowodu osobistego, adres e-mailowy, nr telefonu;

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestry Sądowego lub oświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy osób fizycznych lub prawnych prowadzących dzielność gospodarczą);

c) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku osób prawnych podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli;

d) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu;

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

f) oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest członkiem Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., nie jest osobą, której powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postepowania, nie jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób, o których mowa powyżej oraz nie jest osobą, która pozostaje ze sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności sprzedającego.

g) oferowaną cenę (cyfrowo i słownie) oraz opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości (np. gotówka, kredyt bankowy)

h) potwierdzenie wpłaty wadium;

i) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium;

2. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości podanej w kolumnie 8 powyższej tabeli przelewem na rachunek TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, Nr konta: 97 1140 1078 0000 4077 4900 2001 z następującą adnotacją: „Wadium – sprzedaż nieruchomości położonej w ………………..”, najpóźniej do dnia 09.05.2017r. Za datę spełnienia warunku wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego.

a. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra postępowanie ofertowe zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu i staje się zaliczką, na którą będzie wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone nie później niż 7 dni roboczych po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego.

c. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w przypadku uchylenia się lub odstąpienia oferenta, który wygrał postępowanie ofertowe od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyniku postępowania ofertowego.

3. Składając ofertę Cudzoziemiec w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązany jest dołączyć do oferty zezwolenie lub promesę na nabycie nieruchomości otrzymanej przez cudzoziemca.

4. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.

6. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.

8. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

9. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

10. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.

12. Komisja przetargowa może wezwać do Oferenta uzupełnienia lub poprawienia złożonych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie.

13. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe i prawne.

15. Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

16. Otwarcie ofert odbędzie się 12.05.2017r. o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11. O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni listem poleconym, w terminie 21 dni od daty otwarcia ofert. Jeżeli wpłynie więcej niż jedna oferta z taką samą najwyższą oferowaną ceną, Komisja przetargowa kontynuować będzie postępowanie w formie Przetargu ustnego. Sprzedający w ciągu 10 dni poinformuje zainteresowanych Oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia Przetargu ustnego.

17. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

18. Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

19. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach postępowania ofertowego oraz prawo wycofania nieruchomości z postępowania ofertowego, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu postępowania ofertowego można uzyskać w siedzibie Oddziału Spółki w Wałbrzychu, w Wydziale Organizacji i Administracji lub pod numerem tel. 74/8898530 lub 74/8898310 oraz na stronie http://www.tauron-nieruchomosci.pl

 

WYPIS I WYRYS - SŁUPIEC

WYPIS I WYRYS - SOKOLEC

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW + MAPA EWIDENCYJNA - BURKATÓW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW + MAPA EWIDENCYJNA - RUSKO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW + WYPIS I MAPA EWIDENCYJNA - GRANICZNA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW - WOJBÓRZ

KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ - WOJBÓRZ

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW - SADLNO

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ - SADLNO

 

 

Zamów informację o ogłoszeniach

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o ogłoszeniach, spełniających Twoje kryteria, zamów informację o ogłoszeniach na swojego maila.Newsletter Monitora

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowych ofertach w serwisie zasubskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się