Przeszukaj ogłoszenia

Baza urzędów

Przeglądaj bazę

Wypełnij formularz
i zamów wizytówkę premium
dla swojej firmy!

Przejdź do formularza

Polecamy

Partnerzy

2017-04-21

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Polska Akademia Nauk

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Kanclerz

Polskiej Akademii Nauk

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1449/20, o pow. 2,4965 ha, położonej w obrębie 0001 Jabłonna, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00002470/2.

Gminie Jabłonna przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka nr 1449/20 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 14.UN/U. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 14.UN/U ustalono przeznaczenie podstawowe pod zabudowę: usług naukowo-badawczych, usług oświaty, usług kultury oraz zabudowę usług administracji i biura.

Działka o numerze ewidencyjnym 1449/20 nie posiada obecnie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd odbywa się po działkach nr 1449/66, 1449/73 i 1449/158 stanowiących własność Skarbu Państwa, który jest reprezentowany przez Starostę Legionowskiego. Docelowo prawo własności przedmiotowych działek ma zostać przekazane Gminie Jabłonna, dzięki czemu staną się drogami publicznymi, po których odbywać się będzie dojazd do nieruchomości podlegającej sprzedaży.

Cena wywoławcza: 4.000.000,00 PLN

Wysokość wadium: 400.000,00 PLN

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 21 czerwca 2017 roku oraz złożenie podpisanego druku „Zgłoszenie udziału w przetargu”, bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu na ręce Komisji Przetargowej.

Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 16 marca 2017 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513, o godz. 12.00.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby, która wygra przetarg wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt X.3. Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk stanowiącego Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 15/2017 Kanclerza PAN z dnia 13 lutego 2017 r., Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza dokonującego czynności za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Niedostarczenie ww. dokumentów oraz brak zapłaty kwoty w terminie jest równoznaczne z nieprzystąpieniem bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu i skutkować może odstąpieniem przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów albo zamknięcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Formularz „Zgłoszenie udziału w przetargu” oraz Informator przetargowy można pobrać ze strony www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 27 czerwca 2017 r. w godz. 9.00 – 16.00 (w dniu 27 czerwca do godz. 12.00), nr tel. 22-182-64-36.

 

 

 

Zamów informację o ogłoszeniach

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o ogłoszeniach, spełniających Twoje kryteria, zamów informację o ogłoszeniach na swojego maila.Newsletter Monitora

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowych ofertach w serwisie zasubskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się