Przeszukaj ogłoszenia

Baza urzędów

Przeglądaj bazę

Wypełnij formularz
i zamów wizytówkę premium
dla swojej firmy!

Przejdź do formularza

Polecamy

Partnerzy

2017-04-21

Na sprzedaż prawa do znaków towarowych i nazw FOCUS PARK

FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


informuje o przetargu organizowanym w dniu 24.04.2017r.

na łamach Gazety Wyborczej (wydanie ogólnopolskie)

na sprzedaż:


praw do znaków towarowych i nazw FOCUS PARK

za łączną cenę nie niższą niż: 162.000,00zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych, 00/100) powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT

 

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: opinia o wartości znaków towarowych i Regulamin Przetargu) oraz pod nr tel.: 602 154 063 lub za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości:

16.200,00zł. (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych 00/100)

na rachunek masy upadłości nr: 92 1090 2590 0000 0001 2949 8676

w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

3. Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania ofert w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją „znaki towarowe – przetarg”.

Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Przetargu.

4. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 (sala 112) dnia 18.05.2017r. o godz. 13.15.

5. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Zamów informację o ogłoszeniach

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o ogłoszeniach, spełniających Twoje kryteria, zamów informację o ogłoszeniach na swojego maila.Newsletter Monitora

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowych ofertach w serwisie zasubskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się