Przeszukaj ogłoszenia

Baza urzędów

Przeglądaj bazę

Wypełnij formularz
i zamów wizytówkę premium
dla swojej firmy!

Przejdź do formularza

Polecamy

Partnerzy

2017-04-21

Nieruchomość na sprzedaż przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41 w Toruniu

EDF Polska S.A.

 

Nieruchomość na sprzedaż przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41 w Toruniu



EDF Polska S.A. ogłasza kolejny przetarg ofertowy nieograniczony.

 

Przedmiot sprzedaży

Prawo własności zabudowanych gruntów położonych we wschodniej części miasta Torunia, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, w pobliżu skrzyżowania z ul. Wschodnią, dla których w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta TO1T/000030929/7.

Do 2006 r. teren ten stanowił własność PEC Toruń Sp. z o.o.

 

W skład nieruchomości wchodzi prawo własności gruntu o łącznej powierzchni 7.083m2, opisanego geodezyjnie jako działki nr 166/5 (pow. 6.368m2), 165/1 (pow. 347m2), 168/1 (pow. 118m2), 144/1 (pow. 250m2), udział we współwłasności działki nr 206/2 (pow. 585m2 - TO1T/00106146/8) wynoszący 517/585 (teren kolejowy zamknięty) oraz udział wynoszący 1/2 we współwłasności działki nr 166/7 (pow. 324m2 - TO1T/00105871/2) i udział wynoszący 1/3 we współwłasności działek nr nr 149 (pow. 744m2), 150 (pow. 10m2), 322 (pow. 48m2), 323 (pow. 1m2), 321 (pow. 9m2), 320 (pow. 864m2), 73 (pow. 55m2) stanowiących drogę (TO1T/00105870/5).

Teren nieruchomości posiada dostęp do ul. M. Skłodowskiej – Curie od strony południowej, poprzez udział w drodze dojazdowej. Od strony wschodniej dostęp do linii kolejowej. Sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy przemysłowej.

Kompleks działek tworzy kształt nieregularny, wydłużony, układ hipsometryczny płaski. Nieruchomość posiada dogodny dostęp do uzbrojenia technicznego w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i ciepłowniczą. Teren działek zabudowany jest budynkami i budowlami przemysłowymi. Wokół budynku place utwardzone masą asfaltową. Ogrodzenie z przęseł z siatki ogrodzeniowej mocowanych na słupkach stalowych, oświetlenie latarniami na słupach żelbetowych.

 

Opis Techniczny budynków.

 

Budynek biurowo-warsztatowy:

Parametry budynku:

• powierzchnia użytkowa - 1871,65 m²

• powierzchnia zabudowy - 1700,0 m²

Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, dwubryłowy, w części biurowej piętrowy, w części warsztatowej parterowy. Część biurowa o konstrukcji tradycyjno-uprzemysłowionej, część warsztatowa o konstrukcji szkieletowej, żelbetowej, prefabrykowanej z wypełnieniem murowanym. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., telefoniczną i alarmową.

 

Budynek wiaty magazynowej:

Parametry budynku:

• powierzchnia użytkowa – 135,0 m²

• rok budowy - 1982

Budynek parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Wyposażony w instalację elektryczną.

 

Budynek magazynu gazów:

Parametry budynku:

• powierzchnia użytkowa – 62,0 m²

• rok budowy - 1982

Budynek parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Wyposażony w instalację elektryczną.

 

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, który w większości nie jest objęty żadnym obowiązującym ani sporządzanym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na podstawie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 1032/2006 Rady Miejskiej Miasta Torunia z dnia 18.05.2006 r.) nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako: „Obszary usług”.

Zamierzenia inwestycyjne na tym terenie realizowane mogą być jedynie w drodze procedury przewidzianej dla obszarów nie objętych Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a wiec na podstawie wniosku o warunkach zabudowy (WZ), zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku z późn. zm. (Art. 61 pkt 1).

 

Działki stanowiące drogę dojazdową tj. nr 144/1, 149, 150, 320, 321, 322, 323 są w części objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Skłodowskiej-Curie i Wschodniej w Toruniu obowiązującym na podstawie Uchwały nr 112/11 Rady Miasta Torunia z dnia 2 czerwca 2011 r. I tak:

  • działka nr 144/1 oraz część działki nr 149 znajdują się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 51.08-U5, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: usługi oraz jako dopuszczalne: produkcja, drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

  • pozostała część działki nr 149 oraz działki nr 150, 320, 321, 322, 323 znajdują się w obszarze 51.08-KD(D)1 o przeznaczeniu podstawowym: komunikacja – droga publiczna – ulica dojazdowa oraz dopuszczalnym: parkingi, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

 

Dodatkowo cała nieruchomość znajduje się w zasięgu inwestycji miejskiej pn.: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 – odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu”. Obecnie trwają prace nad pozyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

 

Obciążenia nieruchomości

Nieruchomość wolna jest od obciążeń innych aniżeli wymienionych w dziale III KW nr TO1T/000030929/7. Pomieszczenia w budynku biurowo-warsztatowym i budynek wiaty magazynowej są przedmiotem umów najmu i dzierżawy.

 

Informacja o przetargu

Siedziba i adres Zbywcy:

- EDF Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Ceramiczna 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr KRS: 0000021671. NIP 879-017-06-62. Kapitał zakładowy w całości opłacony 39 044 129,- zł.

 

Miejsce składania ofert:

- osobiście w sekretariacie EDF Toruń S.A. w Toruniu (87-100), ul. Ceramiczna 6, lub pisemnie na ten sam adres.

 

Termin składania ofert:

-26 maja 2017 r. do godziny 15:00.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

- 30 maja 2017 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Budynku Zarządu EDF Toruń S.A. w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6.

 

Cena wywoławcza:

- 1 769 000,00 zł netto (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

 

Informacja o podatku VAT:

- do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

 

Informacja na temat wadium:

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 177 000,00 zł [słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100] na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Nr rachunku PL: 70 1050 0086 1000 0090 3004 8947.

Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Termin wniesienia wadium - 26 maja 2017 r. do godziny 15.00.

 

Kryteria oceny ofert:

- cena.

 

Informacje o ustanowieniu przy sprzedaży ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości:

- w umowie sprzedaży zostaną ustanowione nieodpłatnie, nieograniczone w czasie, służebności przesyłu na podstawie art. 305[1] Kodeksu cywilnego, polegające na prawie dostępu i korzystania z pomieszczenia węzła cieplnego oraz sieci infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu odpowiedniego pasa eksploatacyjnego, wchodzącej w skład przedsiębiorstwa spółki pod firmą EDF Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu i pozostających jej własnością (dokładna treść zostanie podana w umowie sprzedaży).

 

Wymagane dokumenty:

- oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie opatrzonej adnotacją „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Curie – nie otwierać” i muszą zawierać:

a) firmę lub imię i nazwisko oraz adres oferenta,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenia Oferenta o:

  • zobowiązaniu do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, w tym opłat notarialnych i sądowych, stosownych podatków oraz kosztów pracy tłumacza przysięgłego (w przypadku podmiotu nieposługującego się językiem polskim),

  • zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w materiałach przetargowych oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,

  • zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,

  • zobowiązaniu do ustanowienia w umowie sprzedaży nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebności wskazanych przez sprzedającego,

  • wyłączeniu odpowiedzialności Zbywcy w zakresie wszelkich roszczeń bez względu na ich podstawę prawną, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub związanych z odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie umowy, które to roszczenia mogłyby wynikać z potencjalnego zanieczyszczenia nieruchomości, w szczególności zanieczyszczenia mogącego stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska,

d) oferowaną cenę wywoławczą,

e) dowód wniesienia wadium,

f) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,

g) odpis z właściwego rejestru (KRS) oraz inne dokumenty, w tym pełnomocnictwo, jeżeli z wyżej wymienionych odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty.

 

Termin zawarcia umowy z nabywcą:

- zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zbywcę.

 

Termin i zasady okazania nieruchomości:

- okazanie nieruchomości nastąpi po uprzednim umówieniu terminu.

 

Dodatkowe zastrzeżenia:

a) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

b) Nabywca zobowiązany jest do:

  • zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zbywcę;

  • poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, opłat sądowych oraz podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;

  • zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty oraz złożone wadium;

c) Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią dokumentacji przetargowej i regulaminem przetargu.

 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących Nieruchomości oraz o warunkach sprzedaży jest: Marcin Gzyl tel. +48 12 620 9528, adres e-mail: marcin.gzyl@edf.pl

Dodatkowo z pełną treścią dokumentacji dotyczącej Nieruchomości można się zapoznać na stronie internetowej EDF Polska S.A.

https://edf.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/40688

oraz w siedzibie krakowskiego oddziału EDF Polska S.A. przy ul. Ciepłowniczej 1 lub w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 w siedzibie EDF Toruń S.A.

 

 

MAPA ZASADNICZA PEC

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW - WARSZTAT

RZUT PARTERU 

RZUT I PIĘTRA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - WARSZTAT

MAPA - BUDYNEK WARSZTATOWO-BIUROWY

 

 

Zamów informację o ogłoszeniach

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o ogłoszeniach, spełniających Twoje kryteria, zamów informację o ogłoszeniach na swojego maila.







Newsletter Monitora

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowych ofertach w serwisie zasubskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się